Slovakia_small Uk_small Germany_small Russia_small

Systémy OH

Vytváranie nových a optimalizácie existujúcich systémov odpadového hospodárstva priemyselných prevádzok:

  • komplexné zabezpečenie plnenia legislatívnych povinností,
  • dosiahnutie maximálnej možnej miery zhodnocovania vznikajúcich odpadov,
  • zníženie nákladov prevádzkovateľa na odpadové hospodárstvo.